დაბრუნებისა და შეცვლის პოლიტიკა

შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მიწოდებიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში, ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

  • თუ პროდუქტი დაზიანებულია, ან დარღვეულია მისი შეფუთვის მთლიანობა;
  • თუ პროდუქტს აკლია რომელიმე შემადგენელი კომპონენტი;
  • თუ პროდუქტის მიწოდებას დასჭირდა შეთანხმებულ ვადაზე 3 სამუშაო დღით მეტი;

 

აღნიშნულ შემთხვევებში შეტყობინებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში კომპანია უზრუნველყოფს დასაბრუნებელი პროდუქტის უკან ტრანსპორტირებას და შემკვეთისთვის თანხის დაბრუნებას, ან, შეთანხმებისამებრ, შემცვლელი პროდუქტის მიწოდებას.